Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

HIỆN NAY CHÚNG TA CÓ CẦN ĐOẠN ÁC TU THIỆN CHĂNG? CẦN! VÌ SAO VẬY? VÌ CHÚNG TA HOÀN TOÀN Ở TRONG NHIỄM

HIỆN NAY CHÚNG TA CÓ CẦN ĐOẠN ÁC TU THIỆN CHĂNG? CẦN! VÌ SAO VẬY? VÌ CHÚNG TA HOÀN TOÀN Ở TRONG NHIỄM
0