Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC, ĐÓ LÀ NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO TỐI CAO

ĐIỀU ĐẦU TIÊN TRONG TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

ĐIỀU ĐẦU TIÊN TRONG TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 4
ĐIỀU ĐẦU TIÊN TRONG TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

ĐIỀU ĐẦU TIÊN TRONG TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÍNH LÀ TRONG TÂM NGÀI CHỈ CÓ MỖI A DI ĐÀ PHẬT

CHÍNH LÀ TRONG TÂM NGÀI CHỈ CÓ MỖI A DI ĐÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DO ĐÓ SAU KHI CHỨNG NHẬP CHẲNG CÓ TRƯỚC SAU

DO ĐÓ SAU KHI CHỨNG NHẬP CHẲNG CÓ TRƯỚC SAU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP LÀ TRIẾT HỌC TỐI CAO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

PHẬT PHÁP LÀ TRIẾT HỌC TỐI CAO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM SAO ĐỂ HÓA GIẢI TIÊU TAI? ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM

LÀM SAO ĐỂ HÓA GIẢI TIÊU TAI? ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHUYÊN ĐẾN CỰC ĐỘ NGUYỆN SANH BỈ QUỐC

CHUYÊN ĐẾN CỰC ĐỘ NGUYỆN SANH BỈ QUỐC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẦN THỨC CÓ TỐC ĐỘ HẾT SỨC LỚN

THẦN THỨC CÓ TỐC ĐỘ HẾT SỨC LỚN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không