Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ GIẾT THẦY GIÁO, QUÝ VỊ GIẾT HỌ ĐI THÌ ĐỒNG VỚI TỘI GIẾT A LA HÁN

❁ GIẾT THẦY GIÁO, QUÝ VỊ GIẾT HỌ ĐI THÌ ĐỒNG VỚI TỘI GIẾT A LA HÁN