Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ GIẾT NHỮNG THÁNH HIỀN NÀY ĐỀU ĐOẠ ĐỊA NGỤC A TỲ

❁ GIẾT NHỮNG THÁNH HIỀN NÀY ĐỀU ĐOẠ ĐỊA NGỤC A TỲ