Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

CHÚNG TA DÙNG ĐƯỢC CHÂN TÂM THÌ LÀ CHÂN TU HÀNH

NGƯỜI DÙNG CHÂN TÂM CÓ THẦN THÔNG

NGƯỜI DÙNG CHÂN TÂM CÓ THẦN THÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THÀNH TỰU THẦN THÔNG TỰ TẠI AN LẠC

THÀNH TỰU THẦN THÔNG TỰ TẠI AN LẠC

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

CÕI NƯỚC CỰC LẠC THÀNH TỰU TRANG NGHIÊM NHƯ THẾ

CÕI NƯỚC CỰC LẠC THÀNH TỰU TRANG NGHIÊM NHƯ THẾ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

CHÂN TÂM CỦA CHÚNG TA GIỐNG NHƯ HƯ KHÔNG

CHÂN TÂM CỦA CHÚNG TA GIỐNG NHƯ HƯ KHÔNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

DÙNG CHÂN TÂM ĐỂ HỌC PHẬT, MỞ RỘNG TÂM LƯỢNG

DÙNG CHÂN TÂM ĐỂ HỌC PHẬT, MỞ RỘNG TÂM LƯỢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

DANH HIỆU PHẬT LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH MÌNH

DANH HIỆU PHẬT LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không