Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TÂM CHÍNH LÀ PHẬT, TÂM NÀY LÀ CHÂN TÂM, KHÔNG PHẢI LÀ VỌNG TÂM

QUÝ VỊ MUỐN HỌC THỨ THẬT THÌ PHẢI DÙNG CHÂN TÂM

QUÝ VỊ MUỐN HỌC THỨ THẬT THÌ PHẢI DÙNG CHÂN TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÂN TÂM KHÔNG HỀ BỊ Ô NHIỄM, Ô NHIỄM LÀ A LẠI DA

CHÂN TÂM KHÔNG HỀ BỊ Ô NHIỄM, Ô NHIỄM LÀ A LẠI DA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ KHI ĐỌC TỤNG SẼ KHÔNG CÓ VỌNG NIỆM

VÌ KHI ĐỌC TỤNG SẼ KHÔNG CÓ VỌNG NIỆM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHI NÀO BUÔNG VỌNG TÂM XUỐNG CHÂN TÂM SẼ HIỆN TIỀN

KHI NÀO BUÔNG VỌNG TÂM XUỐNG CHÂN TÂM SẼ HIỆN TIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ HIỆN CÓ THỂ SANH

TỰ TÁNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ HIỆN CÓ THỂ SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DANH HIỆU PHẬT LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH MÌNH

DANH HIỆU PHẬT LÀ CHÂN TÂM CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI DÙNG CHÂN TÂM CÓ THẦN THÔNG

NGƯỜI DÙNG CHÂN TÂM CÓ THẦN THÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MINH TÂM KIẾN TÁNH, TÁNH LÀ GÌ? LÀ CHÂN TÂM BỔN TÁNH

MINH TÂM KIẾN TÁNH, TÁNH LÀ GÌ? LÀ CHÂN TÂM BỔN TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM BỊ Ô NHIỄM ĐÓ LÀ VỌNG TÂM, KHÔNG PHẢI CHÂN TÂM

TÂM BỊ Ô NHIỄM ĐÓ LÀ VỌNG TÂM, KHÔNG PHẢI CHÂN TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không