Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

TÂM CHÍNH LÀ PHẬT, TÂM NÀY LÀ CHÂN TÂM, KHÔNG PHẢI LÀ VỌNG TÂM

MỘT NIỆM MÊ LÀ PHÀM PHU, NIỆM SAU GIÁC LÀ THÀNH PHẬT

MỘT NIỆM MÊ LÀ PHÀM PHU, NIỆM SAU GIÁC LÀ THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM CHÚNG TA DÙNG LÀ VỌNG TÂM SANH DIỆT

TÂM CHÚNG TA DÙNG LÀ VỌNG TÂM SANH DIỆT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không