Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ĐOẠN ÁC TU THIỆN, PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH, ĐÂY MỚI LÀ MỤC TIÊU ĐỜI NÀY CHÚNG TA CẦN NỖ LỰC

ĐOẠN ÁC TU THIỆN, PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH, ĐÂY MỚI LÀ MỤC TIÊU ĐỜI NÀY CHÚNG TA CẦN NỖ LỰC
0