Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ ĐOẠN ÁC TU THIỆN, PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH

❃ TUỲ THUẬN PHÁP TÁNH, CHÍNH LÀ HÀNH VI GIÁC NGỘ

❃ TUỲ THUẬN PHÁP TÁNH, CHÍNH LÀ HÀNH VI GIÁC NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ÁC GIẢ ÁC BÁO, THIỆN GIẢ THIỆN BÁO

❃ ÁC GIẢ ÁC BÁO, THIỆN GIẢ THIỆN BÁO

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ TRONG LÚC ĐANG TU PHƯỚC CHÍNH LÀ TU HUỆ

❃ TRONG LÚC ĐANG TU PHƯỚC CHÍNH LÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

❃ CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

❃ CHO NÊN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng