Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ĐOẠN ÁC TU THIỆN, PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH

TỰ MÌNH TU, TỰ MÌNH HƯỞNG THỤ, TU THIỆN ĐƯỢC PHƯỚC

TỰ MÌNH TU, TỰ MÌNH HƯỞNG THỤ, TU THIỆN ĐƯỢC PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU PHƯỚC, CHỖ TINH YẾU CỦA PHƯỚC ĐỨC LÀ THẬP THIỆN

TU PHƯỚC, CHỖ TINH YẾU CỦA PHƯỚC ĐỨC LÀ THẬP THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

TU PHƯỚC VÀ TU HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ BẢN THÂN TU PHƯỚC, TU HUỆ

VÌ BẢN THÂN TU PHƯỚC, TU HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không