Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ĐOẠN ÁC TU THIỆN, PHÁ MÊ KHAI NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH

THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI, THÌ MỚI LÀ GIÁC NGỘ

THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI, THÌ MỚI LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẬC THƯỢNG VÀ BẬC TRUNG VÃNG SANH ĐỀU LÀ TU PHƯỚC

BẬC THƯỢNG VÀ BẬC TRUNG VÃNG SANH ĐỀU LÀ TU PHƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẮT ĐẦU PHẢI ĐOẠN ÁC TU THIỆN

BẮT ĐẦU PHẢI ĐOẠN ÁC TU THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐOẠN ÁC TU THIỆN THÌ MỚI CÓ THỂ XƯNG LÀM SA MÔN

ĐOẠN ÁC TU THIỆN THÌ MỚI CÓ THỂ XƯNG LÀM SA MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÚP NHỮNG NGƯỜI NÀY PHÁ MÊ KHAI NGỘ, XA KHỔ ĐƯỢC VUI

GIÚP NHỮNG NGƯỜI NÀY PHÁ MÊ KHAI NGỘ, XA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HAI CÂU NÀY ĐỀU DẠY CHÚNG TA TU PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

HAI CÂU NÀY ĐỀU DẠY CHÚNG TA TU PHƯỚC BÁO CHÂN THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không