Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ĐOẠN ÁC TU THIỆN, CHUYỂN MÊ THÀNH NGỘ, CẦU SANH TỊNH ĐỘ

ĐOẠN ÁC TỪ ĐÂU? TỪ KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY

ĐOẠN ÁC TỪ ĐÂU? TỪ KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẮT ĐẦU PHẢI ĐOẠN ÁC TU THIỆN

BẮT ĐẦU PHẢI ĐOẠN ÁC TU THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÚP NHỮNG NGƯỜI NÀY PHÁ MÊ KHAI NGỘ, XA KHỔ ĐƯỢC VUI

GIÚP NHỮNG NGƯỜI NÀY PHÁ MÊ KHAI NGỘ, XA KHỔ ĐƯỢC VUI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

GIÁC MÀ CHẲNG MÊ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐOẠN ÁC TU THIỆN THÌ MỚI CÓ THỂ XƯNG LÀM SA MÔN

ĐOẠN ÁC TU THIỆN THÌ MỚI CÓ THỂ XƯNG LÀM SA MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không