Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

ĐOẠN ÁC TU THIỆN, CHUYỂN MÊ THÀNH NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Viêt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ 

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

Số bài: 4
THIỆN CĂN LÀ GÌ?

THIỆN CĂN LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

QUANG MINH CHÍNH LÀ TƯỚNG TRÍ HUỆ

QUANG MINH CHÍNH LÀ TƯỚNG TRÍ HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không