Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

ĐOẠN ÁC TU THIỆN, CHUYỂN MÊ THÀNH NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH

TÂM SANH RA BỐN TƯỚNG LÀM SAO ĐƯỢC TAM MUỘI

TÂM SANH RA BỐN TƯỚNG LÀM SAO ĐƯỢC TAM MUỘI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

ĐOẠN ÁC TU THIỆN THÌ MỚI CÓ THỂ XƯNG LÀM SA MÔN

ĐOẠN ÁC TU THIỆN THÌ MỚI CÓ THỂ XƯNG LÀM SA MÔN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THIỆN ÁC ĐỀU CÓ BÁO ỨNG!

THIỆN ÁC ĐỀU CÓ BÁO ỨNG!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

KHÔNG NGOÀI ĐOẠN ÁC TU THIỆN MÀ VÀO CỬA

KHÔNG NGOÀI ĐOẠN ÁC TU THIỆN MÀ VÀO CỬA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THIỆN ÁC LÀ NHÂN, QUỐC ĐỘ LÀ QUẢ BÁO!

THIỆN ÁC LÀ NHÂN, QUỐC ĐỘ LÀ QUẢ BÁO!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không