Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❋ ĐỊNH ĐẾN TỘT CÙNG THÌ TRÍ HUỆ VÀ ĐỨC TƯỚNG NHƯ LAI VỐN CÓ SẼ HIỆN TIỀN

❋ MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

❋ MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ GIÚP ĐỠ HỌ ĐOẠN PHIỀN NÃO, KHAI TRÍ TUỆ

❋ GIÚP ĐỠ HỌ ĐOẠN PHIỀN NÃO, KHAI TRÍ TUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ LÃO TỔ TIÊN CHÚNG TA CÓ TRÍ HUỆ CAO ĐỘ

❋ LÃO TỔ TIÊN CHÚNG TA CÓ TRÍ HUỆ CAO ĐỘ

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❋ NGHIỆP CHƯỚNG CÀNG NHẸ, TRÍ HUỆ CÀNG TĂNG

❋ NGHIỆP CHƯỚNG CÀNG NHẸ, TRÍ HUỆ CÀNG TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❋ PHẬT GIÁO ĐÃ LÀ ĐỊNH HUỆ, GIÁO DỤC TRÍ HUỆ

❋ PHẬT GIÁO ĐÃ LÀ ĐỊNH HUỆ, GIÁO DỤC TRÍ HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ PHẬT PHÁP LÀ CẦU TRÍ TUỆ, KHÔNG PHẢI TRI THỨC

❋ PHẬT PHÁP LÀ CẦU TRÍ TUỆ, KHÔNG PHẢI TRI THỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ PHẬT PHÁP LẤY TRÍ TUỆ BÁT NHÃ LÀM CHÍNH

❋ PHẬT PHÁP LẤY TRÍ TUỆ BÁT NHÃ LÀM CHÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ RÈN LUYỆN TRÍ TUỆ

❋ RÈN LUYỆN TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

❋ TRÍ HUỆ HỌC TỪ ĐÂU?

❋ TRÍ HUỆ HỌC TỪ ĐÂU?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức