Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ĐỊNH ĐẾN TỘT CÙNG THÌ TRÍ HUỆ VÀ ĐỨC TƯỚNG NHƯ LAI VỐN CÓ SẼ HIỆN TIỀN