Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ĐỊNH ĐẾN TỘT CÙNG THÌ TRÍ HUỆ VÀ ĐỨC TƯỚNG NHƯ LAI VỐN CÓ SẼ HIỆN TIỀN

MỞ MẮT TRÍ HUỆ, SANH TRƯỚC VÔ THƯỢNG ĐẠO

MỞ MẮT TRÍ HUỆ, SANH TRƯỚC VÔ THƯỢNG ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MUỐN KHỎE MẠNH, MUỐN GIÀU CÓ, MUỐN THÔNG MINH TRÍ HUỆ

MUỐN KHỎE MẠNH, MUỐN GIÀU CÓ, MUỐN THÔNG MINH TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÊN HỌ CÓ TRÍ TUỆ THỐNG TRỊ, PHƯƠNG PHÁP THỐNG TRỊ

NÊN HỌ CÓ TRÍ TUỆ THỐNG TRỊ, PHƯƠNG PHÁP THỐNG TRỊ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI CÓ TRÍ TUỆ NHÌN NHẬN RÕ RÀNG, THẤY TƯỜNG TẬN

PHẢI CÓ TRÍ TUỆ NHÌN NHẬN RÕ RÀNG, THẤY TƯỜNG TẬN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN XẢO PHƯƠNG TIỆN LÀ TRÍ HUỆ

THIỆN XẢO PHƯƠNG TIỆN LÀ TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÍ HUỆ BÁT NHÃ LÀ MỤC TIÊU HỌC TẬP CỦA ĐẠI THỪA

TRÍ HUỆ BÁT NHÃ LÀ MỤC TIÊU HỌC TẬP CỦA ĐẠI THỪA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÍ HUỆ VÀ TRI THỨC LÀ HAI VIỆC KHÔNG TƯƠNG ĐỒNG

TRÍ HUỆ VÀ TRI THỨC LÀ HAI VIỆC KHÔNG TƯƠNG ĐỒNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRI THỨC KHÔNG GIỐNG VỚI TRÍ HUỆ

TRI THỨC KHÔNG GIỐNG VỚI TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không