Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ĐỊNH ĐẾN TỘT CÙNG THÌ TRÍ HUỆ VÀ ĐỨC TƯỚNG NHƯ LAI VỐN CÓ SẼ HIỆN TIỀN

QUANG MINH CHÍNH LÀ BIỂU HIỆN TRÍ HUỆ

QUANG MINH CHÍNH LÀ BIỂU HIỆN TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN LÀ ĐỨC TƯỚNG TRÍ HUỆ CỦA NHƯ LAI

THIỆN LÀ ĐỨC TƯỚNG TRÍ HUỆ CỦA NHƯ LAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÍ HUỆ NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ THẬT TƯỚNG BÁT NHÃ

TRÍ HUỆ NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ THẬT TƯỚNG BÁT NHÃ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÁM VẠN BỐN NGÀN PHÁP MÔN ĐỀU TU THIỀN ĐỊNH

TÁM VẠN BỐN NGÀN PHÁP MÔN ĐỀU TU THIỀN ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không