Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ĐÂY LÀ THÂN CẬN PHẬT BỒ TÁT

ĐÂY LÀ THÂN CẬN PHẬT BỒ TÁT
0