Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ĐÂY LÀ MƯỜI ĐIỀU LỢI ÍCH CỦA VIỆC CÚNG DƯỜNG HÌNH TƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

ĐÂY LÀ MƯỜI ĐIỀU LỢI ÍCH CỦA VIỆC CÚNG DƯỜNG HÌNH TƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
0