Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ĐÂY ĐỀU LÀ BẠN TU THIỆN, TU PHƯỚC CHIÊU CẢM ĐƯỢC

ĐÂY ĐỀU LÀ BẠN TU THIỆN, TU PHƯỚC CHIÊU CẢM ĐƯỢC
0