Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN CÓ ĐẦY ĐỦ

❃ BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

❃ BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ CHƯ VỊ TỔ SƯ THƯỜNG NÓI TIÊU QUY TỰ TÁNH

❃ CHƯ VỊ TỔ SƯ THƯỜNG NÓI TIÊU QUY TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

❃ CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

❃ ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

❃ ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ HỌ NGÀY CÀNG GẦN VỚI TỰ TÁNH

❃ HỌ NGÀY CÀNG GẦN VỚI TỰ TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không