Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

ĐẠI NGỘ RỒI TRONG TỰ TÁNH QUÝ VỊ TRÍ TUỆ VỐN CÓ HOÀN TOÀN HIỆN TIỀN

0