Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

PHIỀN NÃO NHẸ THÌ TRÍ HUỆ SẼ TĂNG TRƯỞNG

CÓ NĂNG LỰC NÀY ĐỂ DẪN DẮT ĐẠI CHÚNG

CÓ NĂNG LỰC NÀY ĐỂ DẪN DẮT ĐẠI CHÚNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THẬP TÍN VIÊN MÃN CHÍNH LÀ ĐẠI TRIỆT ĐẠI NGỘ!

THẬP TÍN VIÊN MÃN CHÍNH LÀ ĐẠI TRIỆT ĐẠI NGỘ!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không