Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ CƯ SĨ TỀ TỐ BÌNH KỂ CHUYỆN QUẢ BÁO SÁT SINH Ở ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN

❁ CƯ SĨ TỀ TỐ BÌNH KỂ CHUYỆN QUẢ BÁO SÁT SINH Ở ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN