Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CÓ TRÍ TUỆ TỰ NHIÊN ĐƯỢC PHẬT BỒ TÁT GIA TRÌ, BIỆN TÀI VÔ NGẠI

CÓ TRÍ TUỆ TỰ NHIÊN ĐƯỢC PHẬT BỒ TÁT GIA TRÌ, BIỆN TÀI VÔ NGẠI
0