Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CÓ LỖI VỚI CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TƯƠNG LAI BIẾN THÀNH TỘI NHÂN TRONG PHẬT GIÁO

CÓ LỖI VỚI CHƯ PHẬT BỒ TÁT, TƯƠNG LAI BIẾN THÀNH TỘI NHÂN TRONG PHẬT GIÁO
0