Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CHÚNG TA Ở TRONG ĐỜI SỐNG TỰ TẠI CHI PHỐI, TỰ TẠI THỌ DỤNG, NHƯ VẬY LÀ SỐNG ĐỜI SỐNG CỦA PHẬT BỒ TÁT

CHÚNG TA Ở TRONG ĐỜI SỐNG TỰ TẠI CHI PHỐI, TỰ TẠI THỌ DỤNG, NHƯ VẬY LÀ SỐNG ĐỜI SỐNG CỦA PHẬT BỒ TÁT
0