Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CHÚNG TA NÊN TUỲ THUẬN TÁNH ĐỨC, KHÔNG NÊN TUỲ THUẬN THEO TẬP KHÍ PHIỀN NÃO

0