Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CHÚNG TA GẶP TAI NẠN, PHẬT CÓ THỂ HÓA GIẢI, NẾU KHÔNG THỂ HÓA GIẢI, PHẬT KHÔNG PHẢI TỪ BI

CHÚNG TA GẶP TAI NẠN, PHẬT CÓ THỂ HÓA GIẢI, NẾU KHÔNG THỂ HÓA GIẢI, PHẬT KHÔNG PHẢI TỪ BI
0