Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ CHÚNG SANH SÁT SANH ĐỂ CÚNG DƯỜNG LONG VƯƠNG, NGHIỆP BÁO NÀY CŨNG TÍNH NGAY TRÊN THÂN ÔNG TA

❁ CHÚNG SANH SÁT SANH ĐỂ CÚNG DƯỜNG LONG VƯƠNG, NGHIỆP BÁO NÀY CŨNG TÍNH NGAY TRÊN THÂN ÔNG TA