Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CHÚNG SANH KHỔ, CHÚNG SANH CÓ NẠN, AI ĐẾN CỨU HỌ? ĐÂY LÀ VIỆC LÀM CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT

CHÚNG SANH KHỔ, CHÚNG SANH CÓ NẠN, AI ĐẾN CỨU HỌ? ĐÂY LÀ VIỆC LÀM CỦA CHƯ PHẬT BỒ TÁT
0