Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CHƯ PHẬT BỒ TÁT VÀ THIÊN THẦN ĐỀU Ở PHÍA TRÊN CHÚNG TA

CHƯ PHẬT BỒ TÁT VÀ THIÊN THẦN ĐỀU Ở PHÍA TRÊN CHÚNG TA
0