Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CHƯ PHẬT BỒ TÁT ỨNG HÓA Ở THẾ GIAN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG BỘC LỘ THÂN PHẬN

CHƯ PHẬT BỒ TÁT ỨNG HÓA Ở THẾ GIAN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG BỘC LỘ THÂN PHẬN
0