Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CHƯ PHẬT BỒ TÁT GIÁO HÓA CHÚNG SANH, TÙY CHÚNG SANH TÂM ỨNG SỞ TRI LƯỢNG

CHƯ PHẬT BỒ TÁT GIÁO HÓA CHÚNG SANH, TÙY CHÚNG SANH TÂM ỨNG SỞ TRI LƯỢNG
0