Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CHO NÊN CHÚNG SANH PHẢI CÓ NHÂN DUYÊN GẶP ĐƯỢC PHẬT BỒ TÁT

CHO NÊN CHÚNG SANH PHẢI CÓ NHÂN DUYÊN GẶP ĐƯỢC PHẬT BỒ TÁT
0