Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CHO ĐẾN QUỐC GIA CŨNG VÌ QUÝ VỊ TU THIỆN, TU PHƯỚC MÀ TAI NẠN ĐƯỢC TIÊU TRỪ

CHO ĐẾN QUỐC GIA CŨNG VÌ QUÝ VỊ TU THIỆN, TU PHƯỚC MÀ TAI NẠN ĐƯỢC TIÊU TRỪ
0