Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CHỈ CÓ PHẬT BỒ TÁT MỚI CÓ PHƯƠNG TIỆN KHÉO LÉO GIÚP CHO CHÚNG TA PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

CHỈ CÓ PHẬT BỒ TÁT MỚI CÓ PHƯƠNG TIỆN KHÉO LÉO GIÚP CHO CHÚNG TA PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI
0