Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ CHÁNH MÀ KHÔNG TÀ, GIÁC MÀ KHÔNG MÊ, TỊNH MÀ KHÔNG NHIỄM

❃ NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ THANH TỊNH

❃ NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN TỰ THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ QUY Y TĂNG LÀ TỊNH MÀ KHÔNG NHIỄM

❃ QUY Y TĂNG LÀ TỊNH MÀ KHÔNG NHIỄM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TỊNH HẠNH TU TỪ ĐÂU? TỪ TÂM THANH TỊNH MÀ TU

❃ TỊNH HẠNH TU TỪ ĐÂU? TỪ TÂM THANH TỊNH MÀ TU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ ĐỆ TỬ PHẬT GỌI LÀ THANH TỊNH PHÁP TÁNH

❃ ĐỆ TỬ PHẬT GỌI LÀ THANH TỊNH PHÁP TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ PHƯỚC TỪ TÂM SANH, TỪ TÂM GIÁC NGỘ SANH

❃ PHƯỚC TỪ TÂM SANH, TỪ TÂM GIÁC NGỘ SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không