Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❀ CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI THÌ TAI HOẠ LIỀN KHÔNG CÒN

❀ SIÊNG TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, THAM SÂN SI LIỀN MẤT

❀ SIÊNG TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, THAM SÂN SI LIỀN MẤT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ NIỆM KINH LÀ HOÀN THÀNH TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ

❀ NIỆM KINH LÀ HOÀN THÀNH TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không