Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI THÌ TAI HỌA LIỀN KHÔNG CÒN

SIÊNG TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, THAM SÂN SI LIỀN MẤT

SIÊNG TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, THAM SÂN SI LIỀN MẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIỆM KINH LÀ HOÀN THÀNH TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ

NIỆM KINH LÀ HOÀN THÀNH TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TAI HỌA LÀ DO TÂM BẤT THIỆN CỦA CHÚNG TA CHIÊU CẢM NÊN

TAI HỌA LÀ DO TÂM BẤT THIỆN CỦA CHÚNG TA CHIÊU CẢM NÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không