Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI THÌ TAI HOẠ LIỀN KHÔNG CÒN

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI, ĐÂY LÀ ÁC

THAM SÂN SI, ĐÂY LÀ ÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI MẠN NGHI ĐÂY GỌI LÀ NGŨ ĐỘC

THAM SÂN SI MẠN NGHI ĐÂY GỌI LÀ NGŨ ĐỘC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI MẠN CÁC BẬC CỔ ĐỨC XƯA NAY NÓI RẤT NHIỀU

THAM SÂN SI MẠN CÁC BẬC CỔ ĐỨC XƯA NAY NÓI RẤT NHIỀU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không