Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❁ CẢM ỨNG THIÊN LÀM ĐƯỢC RỒI, SÁT ĐẠO DÂM VỌNG NHỮNG PHIỀN NÃO NÀY QUÝ VỊ LIỀN DỪNG ĐƯỢC THÊM