Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❃ CẢI TẠO VẬN MỆNH CHÍNH LÀ TINH TẤN ĐOẠN ÁC TU THIỆN, TÍCH LŨY CÔNG ĐỨC

❃ ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

❃ ĐÓ LÀ TRỒNG NHÂN THIỆN ĐƯỢC QUẢ THIỆN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ CHO NÊN HÀNH THIỆN KHÔNG THỂ ĐỢI

❃ CHO NÊN HÀNH THIỆN KHÔNG THỂ ĐỢI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ HÀNH THIỆN TẤT NHIÊN SẼ HƯNG THỊNH

❃ HÀNH THIỆN TẤT NHIÊN SẼ HƯNG THỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ ĐOẠN ÁC TỪ ĐÂU? TỪ KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY

❃ ĐOẠN ÁC TỪ ĐÂU? TỪ KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không