Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

BỘ TẠP TẠNG

BỘ CHƯ TÔNG

BỘ CHƯ TÔNG

Số bài: 40
BỘ SỬ TRUYỆN

BỘ SỬ TRUYỆN

Số bài: 2
BỘ NGOẠI GIÁO

BỘ NGOẠI GIÁO

Số bài: 1
BỘ SỰ VỊ

BỘ SỰ VỊ

Số bài: 3
BỘ CỔ DẬT

BỘ CỔ DẬT

Số bài: 3
BỘ NGHI TỰ

BỘ NGHI TỰ

Số bài: 4
BỘ KINH SỚ

BỘ KINH SỚ

Số bài: 15
BỘ MỤC LỤC

BỘ MỤC LỤC

Số bài: 2
CÁC BỘ KHÁC

CÁC BỘ KHÁC

Số bài: 4