Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

CẢ THẢY VŨ TRỤ CÙNG VỚI CHÍNH MÌNH LÀ MỘT THỂ

THẾ HỆ TRƯỚC VỚI THẾ HỆ SAU LÀ MỘT THỂ, LÀ HIẾU

THẾ HỆ TRƯỚC VỚI THẾ HỆ SAU LÀ MỘT THỂ, LÀ HIẾU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÙNG VỚI TẤT CẢ CHƯ PHẬT CHUNG CÙNG MỘT THỂ

CÙNG VỚI TẤT CẢ CHƯ PHẬT CHUNG CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẠN PHÁP CỦA VŨ TRỤ LÀM CHO RÕ RÀNG, LÀM CHO MINH BẠCH

VẠN PHÁP CỦA VŨ TRỤ LÀM CHO RÕ RÀNG, LÀM CHO MINH BẠCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÂN TƯỚNG CỦA VŨ TRỤ CHÍNH LÀ NHẤT NIỆM NÀY

CHÂN TƯỚNG CỦA VŨ TRỤ CHÍNH LÀ NHẤT NIỆM NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÙNG VỚI TẤT CẢ CHƯ PHẬT CHUNG CÙNG MỘT THỂ

CÙNG VỚI TẤT CẢ CHƯ PHẬT CHUNG CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ HỆ TRƯỚC VỚI THẾ HỆ SAU LÀ MỘT THỂ, LÀ HIẾU

THẾ HỆ TRƯỚC VỚI THẾ HỆ SAU LÀ MỘT THỂ, LÀ HIẾU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SANH TRONG VŨ TRỤ LÀ MỘT THỂ

TẤT CẢ CHÚNG SANH TRONG VŨ TRỤ LÀ MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VUI! NÊN ĐỐI VỚI NHÂN SANH VŨ TRỤ THÔNG SUỐT RÕ RÀNG

VUI! NÊN ĐỐI VỚI NHÂN SANH VŨ TRỤ THÔNG SUỐT RÕ RÀNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÍCH THỰC LÀ CÙNG MỘT THỂ

ĐÍCH THỰC LÀ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không