Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

VÌ THAM SÂN SI MÀ TẠO ÁC NGHIỆP VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN

XẢ THAM SÂN SI GỌI LÀ BỐ THÍ THỰC SỰ

XẢ THAM SÂN SI GỌI LÀ BỐ THÍ THỰC SỰ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TAM ĐỘC LÀ THAM SÂN SI, TAM ÁC LÀ SÁT ĐẠO DÂM

TAM ĐỘC LÀ THAM SÂN SI, TAM ÁC LÀ SÁT ĐẠO DÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI!

PHIỀN NÃO LÀ THAM SÂN SI MẠN NGHI!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CẦN TU GIỚI ĐỊNH TUỆ, TỨC DIỆT THAM SÂN SI

CẦN TU GIỚI ĐỊNH TUỆ, TỨC DIỆT THAM SÂN SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BUÔNG BỎ THAM SÂN SI MẠN, CÁC CĂN SẼ TỊNH TỊCH

BUÔNG BỎ THAM SÂN SI MẠN, CÁC CĂN SẼ TỊNH TỊCH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TRONG TU PHƯỚC CÓ XEN TẠP THAM SÂN SI

TRONG TU PHƯỚC CÓ XEN TẠP THAM SÂN SI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không