Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng Chuù.
Quaû thaät ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng Chuù

thegioicuclac.vn

VÌ THAM SÂN SI MÀ TẠO ÁC NGHIỆP VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN

LÝ LUẬN VÀ SỰ THẬT CỦA NHÂN QUẢ

LÝ LUẬN VÀ SỰ THẬT CỦA NHÂN QUẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Một nhóm Cư Sĩ Diệu Âm

QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

QUÝ TIẾC MẠNG SỐNG XIN ĐỪNG PHÁ THAI GIẾT TRẺ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Diệu Âm Cư Sĩ

THAM, SÂN, SI HIỆN BA ÁC ĐẠO

THAM, SÂN, SI HIỆN BA ÁC ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

PHẬT LÀ GÌ? LÀ TỰ TÁNH CỦA CHÚNG TA

PHẬT LÀ GÌ? LÀ TỰ TÁNH CỦA CHÚNG TA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

DO TÂM THANH TỊNH NÊN CÓ THỂ TIẾP NHẬN ĐẠI PHÁP

DO TÂM THANH TỊNH NÊN CÓ THỂ TIẾP NHẬN ĐẠI PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không