Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

BUÔNG BỎ THAM SÂN SI MẠN, CÁC CĂN SẼ THANH TỊNH

VẤN ĐỀ LÀ CÓ THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC HAY KHÔNG?

VẤN ĐỀ LÀ CÓ THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ ĐỒNG HỌC NÊN NHỚ PHẢI TRIỆT ĐỂ BUÔNG BỎ

QUÝ VỊ ĐỒNG HỌC NÊN NHỚ PHẢI TRIỆT ĐỂ BUÔNG BỎ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHƯ PHẬT NHƯ LAI, PHÁP THÂN BỒ TÁT ĐÃ BUÔNG BỎ

CHƯ PHẬT NHƯ LAI, PHÁP THÂN BỒ TÁT ĐÃ BUÔNG BỎ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ MỚI LÀ CÔNG PHU ĐÍCH THỰC!

BUÔNG BỎ MỚI LÀ CÔNG PHU ĐÍCH THỰC!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ TRẦN SA PHIỀN NÃO LÀ BỒ TÁT

BUÔNG BỎ TRẦN SA PHIỀN NÃO LÀ BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ NHÂN MÊ HOẶC, BUÔNG BỎ DUYÊN MÊ HOẶC

BUÔNG BỎ NHÂN MÊ HOẶC, BUÔNG BỎ DUYÊN MÊ HOẶC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không