Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

❀ BUÔNG BỎ THAM SÂN SI MẠN, CÁC CĂN SẼ THANH TỊNH

❀ LÀM THẾ NÀO TU TÂM THANH TỊNH?

❀ LÀM THẾ NÀO TU TÂM THANH TỊNH?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ VÌ SAO CÁC NGÀI CÓ THỂ ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH?

❀ VÌ SAO CÁC NGÀI CÓ THỂ ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

❀ NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ TÂM THANH TỊNH RỒI, THÂN NHẤT ĐỊNH THANH TỊNH

❀ TÂM THANH TỊNH RỒI, THÂN NHẤT ĐỊNH THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không