Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

BUÔNG BỎ THAM SÂN SI MẠN, CÁC CĂN SẼ THANH TỊNH

TÂM THANH TỊNH CÓ THỂ SINH RA MUÔN PHÁP, ĐẤY LÀ CĂN BẢN

TÂM THANH TỊNH CÓ THỂ SINH RA MUÔN PHÁP, ĐẤY LÀ CĂN BẢN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CĂN BẢN CỦA TỊNH TÔNG CHÚNG TA LÀ GÌ? LÀ TÂM THANH TỊNH

CĂN BẢN CỦA TỊNH TÔNG CHÚNG TA LÀ GÌ? LÀ TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VÌ SAO CÁC NGÀI CÓ THỂ ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH?

VÌ SAO CÁC NGÀI CÓ THỂ ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

NĂM ĐỘC THAM SÂN SI MẠN NGHI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH RỒI, THÂN NHẤT ĐỊNH THANH TỊNH

TÂM THANH TỊNH RỒI, THÂN NHẤT ĐỊNH THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không