Danh hieäu A Di Ñaø Phaät quaû thöïc ñuùng laø voâ thöôïng chuù
Quaû thöïc ñuùng laø voâ ñaúng ñaúng chuù

thegioicuclac.vn

BUÔNG BỎ TẤT CẢ THÂN TÂM ĐỜI NÀY CÓ PHẦN VÃNG SANH

0